betöltés folyamatban...

Adatvédelem

A weboldal adatkezelője:

GiveMyChance Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.: 13-09-196599

Székhely: 2133 Sződliget, Rigó utca 14/a.

Képv.: Klement-Simon Krisztina ügyvezető

Adószáma: 26587389-1-13

A weboldalon a felhasználói fiók regisztrálása során vezeték és keresztnevet, email címet és jelszót gyűjtünk /a továbbiakban személyes adat/, továbbá IP címet a felhasználói aktivitás beazonosítása érdekében. Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételének és az ügyfélkapcsolatnak a biztosítása. Banki adatot, a támogatás kifizetésére vonatkozó egyéb pénzügyi információkat nem tárolunk. 

Az oldalon lehetőség van hírlevél feliratkozásra a név és az email cím megadásával. A hírlevél kiküldés külön adatkezelési célnak minősül. A hírlevélre a feliratkozás illetve az arról való leiratkozás az érintett személy részére a szolgáltatás igénybevételétől függetlenül lehetséges. 

Egyéb célra a személyes adatokat nem használjuk fel.

Az adatokat addig tároljuk, amíg a Felhasználó nem kéri személyes adatainak / fiókjának törlését, vagy a Szabályzat rendelkezéseinek értelmében a fiókot nem töröljük. Fiók törlése esetén 15 napos határidő lejártát követően a személyes adatokat végérvényesen töröljük. Nem tartozik ide az az eset, ha a személyes adatok tárolását jogszabályi kötelezettség írja elő.

Hírlevél esetén az adatok törlésére a leiratkozással kerül sor. 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó illetve a Támogató hozzájáruló nyilatkozata, amelyet a regisztráció illetve a hírlevélre való feliratkozás alkalmával ad meg elfogadva egyúttal a Szabályzat rendelkezéseit. 

A személyes adatok módosítására, egyéb érintetti jogok gyakorlására, továbbá a személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérésére az  info@givemychance.com elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítjuk, hogy

 • Az érintett által megadott személyes adatokat más személyes adattal nem kapcsoljuk össze;
 • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor;
 • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül kijavításra kerülnek;
 • Az adatokról biztonsági mentés készül.

ADATFELDOLGOZÓK:

1. Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozó, aki a weboldal üzemeltetéséért felelős:

Redmarketing Kft.

Cg. 18-09-111086

Székhely: 9700 Szombathely, Göncöl u. 17/B.

Adószám: 23942497-2-18

Képviseli: Kálmán Gyula ügyvezető igazgató

Az adatfeldolgozó tevékenysége a GDPR szabályozásának az alábbiak szerint felel meg:

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását: a weboldal felhasználói, regisztrált tagjai által rögzített adatok csak felhasználónévvel, és jelszóval védett felületen érhetőek el. Ezen belépési adatoknak csak a GiveMyChance Kft munkatársai, és a Redmarketing Kft. azon munkatársai vannak birtokában, akiknek a www.givemychance.com weboldalon való munkavégzéséhez kifejezetten szüksége van.
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását: A Redmarketing Kft. saját fejlesztésű rendszereihez biztosítja, hogy azokat jogosulatlan személyek ne használhassák. Azonban további adatfeldolgozó jogosulatlan használatáért a további adatfeldolgozó felel. A GivemyChance Kft. írásban felhatalmazza a Redmarketing Kft-ét, hogy mely automatikus adatfeldolgozónak milyen adatokat adjon át, és azokat milyen módon szükséges tárolni a későbbi ellenőrzés céljából.  
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják: A Redmarketing Kft. által fejlesztett www.givemychance.com weboldal személyes adatokat csak a Givemychance Kft-nek továbbít e-mailen az info@givemychance.com e-mail címre, vagy a webes felületen elérhető adminisztrációs rendszeren való megjelenítéssel. Minden további szolgáltató (szamlazz.hu, PayPal, Mailchimp) által kezelt adatokért az adott szolgáltató (Adatkezelő) felelős.
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; Ennek részleteiről, hogy pontosan milyen adatokat, és hogyan szükséges tárolni, a GiveMyChance Kft. írásban hatalmazza fel a Redmarketing Kft-ét.
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. A rendszer működéséhez igénybe vett további szolgáltatók (szamlazz.hu, Paypal, MailChimp) adatfeldolgozása során fellépő hibákért az adott szolgáltató (Adatfeldolgozó) a felelős. 

2. Hírlevél – Mailchimp: 

A tájékoztató elérhető: https://mailchimp.com/about/security/https://mailchimp.com/legal/privacy/ és https://mailchimp.com/resources/getting-ready-for-the-gdpr/

Az Adatkezelő az egyedüli hozzáférésre jogosult, aki a hírlevél rendszer valamennyi beállításához, az adatbázishoz, a címlistához/kampányokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik (a továbbiakban admin felhasználó). A felhasználói jogosultságokról való döntés, tehát az, hogy az adott adatállományhoz ki férhet hozzá és a hozzáférési jogosultság milyen adatállományhoz kapcsolódik, kizárólag az admin felhasználó jogköre.

Az adatkezelés célja: hírlevél kiküldés

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok megőrzési ideje a hírlevélről történő leiratkozásig terjed.

Az adatkezelés körében az alábbi adatokat kezeljük és továbbítjuk az adatfeldolgozó részére:

 • Név
 • Email cím

3. Paypal

Az alkalmazáson keresztül történő fizetés lehetővé tétele érdekében az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • PayPal fiókban használt családi név
 • PayPal fiókban használt utónév
 • PayPal fiók e-mail

Az adatkezelés célja a fizetési tranzakció beazonosítása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok megőrzési ideje a tranzakció befejezésétől számított öt év.

Az Adatkezelő érzékeny adatokat nem tárol, a tranzakcióra az adatfeldolgozó fizetési rendszerén keresztül kerül sor.

4. Számlázás - KBOSS.hu Kft.

A tájékoztató elérhető: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az adatkezelés célja: a számviteli elveknek való megfelelés

Az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul.

A személyes adatok megőrzési ideje 8 év.

A számla kiállítása érdekében az alábbi, kötelezően megadandó adatokat kezeljük és továbbítjuk az adatfeldolgozó részére:

 • Név
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Adószám (cégek esetében)

Az adatfeldolgozó tájékoztatása szerint a szolgáltatás felhasználójaként az adatgazda szerepét töltjük be.

Az adatfeldolgozó tájékoztatása szerint:

A Szolgáltató Számlázz.hu s és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. 

Ez esetben az adatfeldolgozó az adatkezelés keretét adja a jogszabályokban (Szmt, Art.) előírt mindenkor kötelező adattartalom és NAV elvárások szerint, mint elektronikus blanketta rendelkezésre bocsátásával, az adatgazda pedig a kitölti ezt a blanketta keretet a saját személyes adataival. Ezt követően az adatfeldolgozó közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a papír alapú számlát postázza, e-számlát állít ki és azokkal egyéb műveleteket végez, azokat a jogszabályi előírások szerint továbbítja, őrzi. Közvetlenül az adatgazda megbízása alapján a könyvelőnek vagy más megbízottnak hozzáférést biztosít, vagy az adatgazda közvetlen megbízása alapján a bankszámlája adataival összeveti és erről elektronikus értesítést küld.

A szerződés teljesítése körében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

5. Social média

Az oldal lehetőséget ad arra, hogy az oldal által jól látható módon közzétett social média felületeken a kampány megoszthatóvá váljon. Ez esetben, az oldal láthatósága szerinti adatokkal, a kampányt indító Felhasználó neve és kampányának adatai a social médiát üzemeltető részére továbbításra kerül. 

Az adattovábbítás célja, hogy a Felhasználó kampánya minél szélesebb körben megismerhetővé váljon (publicitás).

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Az Üzemeltető a social média felületeken való megjelenésérért, az egyéb adatkezelést tekintve, a felelősségét kizárja; arra kizárólag a social média felületet üzemeltető adatvédelmi és egyéb rendelkezései irányadóak.

Az adatfeldolgozók GDPR megfelelőségéért az Adatkezelő a felelősségét kizárja. 

- - -

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ - AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA

Az érintett jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő biztosítja az info@givemychance.com email címre beékező kérelem kivizsgálását és az arra adott választ legkésőbb 25 napon belül a következő esetekben:

1) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ /adattovábbítás, mint közvetett adatgyűjtés/;
 • automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

2) Helyesbítés és törlés

a) Helyesbítés:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

b) Törlés

Az alábbi esetekben az Adatkezelőnek mérlegelés nélkül törölnie kell az adatokat:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatokat törölni kell.
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásának meglétét az Adatkezelőnek kell igazolnia. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármelyik pillanatban visszavonja. Ez a rendelkezés kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (pl. jogszabály által meghatározott indok) vagy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. hírlevél, direkt marketing), és az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, az adatot törölni kell.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték (pl. hiányzik az adatkezelés jogalapja (pl. érintett hozzájárulása), az adatokat időn túl kezelték, az adatot továbbították az érintett tájékoztatása nélkül stb.).
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Törlés alóli kivételek:

Az adatkezelő a törlést nem köteles végrehajtani amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)    A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)    A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; (pl. munkaszerződések szerinti adatkezelés)

c)    Népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)    Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

e)    Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés (kizárólag) az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik (nem papír alapú) pl. regisztráció során megadott e-mail cím, felhasználónév

5) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek, és
 • ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább (törölnie kell), kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Az adatokat törölni kell).

Az adatvédelmi incidens bejelentése és nyilvántartása

1.         Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.         Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. (24 óra maximum)

3.         Az adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

4.         Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.(maximum 24 óra)

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell a rá vonatkozó információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

-           az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

-           az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az előző bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-           a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Az érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

COOKIE SZABÁLYZAT

1. Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyek a számítógépen vagy a mobileszközön helyezkednek el, amikor a felhasználó meglátogat egy webhelyet. A cookie-kat széles körben használják az online szolgáltatók, hogy (például) weboldalaikat vagy szolgáltatásaikat működtessék, azok működését hatékonyabbá tegyék, valamint hogy arról felhasználói információkat nyerjenek.

1.1. Az oldalunk egyrészről olyan cookie-kat használ, amelyek a honlap használatához technikailag szükségesek; ilyen pl. a regisztráció biztosítása, illetve az oldal látogatói számának mérése. Ezek az úgynevezett munkamenet (session) sütik, amelyek az oldal megfelelő működését biztosítják. Mivel ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, nem utasíthatóak el a weboldal működésének befolyásolása nélkül. Erről bővebb információ itt érhető el. (belinkelve http://www.allaboutcookies.org/)

1.2. A weboldalon kívüli felek által meghatározott cookie-k lehetővé teszik a harmadik fél által kínált funkciók vagy szolgáltatások igénybevételét. Ezek a cookie-k azt is lehetővé teszik, hogy dolgozzunk a webhely látogatóinak nyomon követésében és célzásában, a tartalom és az információk testre szabásában.

Ezeket a típusú sütiket a hozzájárulásod alapján a következő célokból használjuk:

 • Weboldal használatának elemzése statisztikai célokra
 • A felhasználói élmény növelése
 • Célzott marketing tartalomszolgáltatás és hirdetések elhelyezése

A webhelyünk által használt sütik elfogadása, illetve elutasítása egyszerű, csak ki kell választanod az alábbi két link közül a megfelelőt: Elfogadom a sütiket/ Nem fogadom el a sütiket.

2. A harmadik fél által kínált sütik:                                           

2.1. Statisztikai célra használt sütik

Google Analytics

Információ: 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

A Google Analytics webes elemzési szolgáltatását weboldalunk használatának elemzésére és a felhasználói élmény növelésére használjuk. 

2.2. Célzott reklám elhelyezésére szolgáló sütik

Az adatkezelés célja a célzott marketing tartalomszolgáltatás és hirdetések elhelyezése.

Facebook

Információ: https://www.facebook.com/policy/cookies/

https://www.facebook.com/business/help/471978536642445

 

3. Hogyan módosíthatók a sütik beállításai?

A böngésző beállításainak megváltoztatásával a sütiket blokkolhatod vagy törölheted az alábbiak szerint. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned egyes beállításokat, és számolnod kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en

Safari:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-GB/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences